poniedziałek, 11 sierpnia 2008

Eksperyment - narzędzia analityczne

Coraz większy wpływ na efekty działań marketingowych w internecie będzie miał eksperyment. W tym momencie przyjrzymy się procedurze w jakim możemy osiągnąć efekt z eksperymentu.
 1. Wybieramy temat i stawiamy hipotezę
 2. Opisujemy sytuację bieżącą i ustalamy cel (weryfikację hipotezy)
 3. Sporządzamy plan działania (planowanie eksperymentu)
 4. Analizujemy przyczyny (zebranie danych i ich eksploracja)
 5. Opracujemy środki zaradcze (na bazie analizy wyciągamy wnioski i wybieramy rozwiązanie)
 6. Sprawdzamy rezultaty (weryfikacja eksperymentu ma pokazać czy nie popełniliśmy błędu)
 7. Ustalamy procedurę postępowania (przeprowadzamy stałą kontrolę nad danymi).
Narzędzia w analizie eksperymentu w serwisie internetowym:
 • Lista kontrolna - przeprowadzenie audytów w serwisie internetowym, główny nacisk położony na audyt funkcjonalny (użyteczności) serwisu internetowego. Testujemy serwis pod kątem tego celu jak użytkownik może szybko osiągnąć to czego oczekuje twórca serwisu. Celem listy kontrolnej jest wyłapanie wszystkich nieprawidłowości i propozycji usprawnień w serwisie
 • Stosowanie wykresów pozwala na wyłapanie tendencji oraz częstości występowania problemów z jakimi zmaga sie serwis internetowy
 • Wykres Pareto ma na celu oszacowanie w jakim zakresie skali mogą występować problemy w serwisie internetowym
 • Rybia ość i techniki mapy myśli pozwalają na uchwycenie zależności pomiędzy przyczyną a skutkiem problemów serwisu internetowego
 • Histogramy i krzywe statystyczne mają na celu sprawdzanie jak dane wpływają na problemy z serwisem internetowym. Pozwalają określić jaki model statystyczny pasuje do tych danych
 • Wykresy kontrolne pozwalają na stwierdzenie czy procesy jakie zachodzą w serwisie internetowym są stabilne.
 • Diagramy rozproszenia - pozwalają na wyszukiwanie pewnych relacji pomiędzy danymi które mają wpływ na serwis internetowy (na przykład ilość użytkowników a ilość zamówień).
Jak wybierać narzędzia do przeprowadzania eksperymentu?
 1. Stawianie hipotezy przynosi dobre efekty jak używa się listy kontrolnej
 2. Do opisania stanu faktycznego potrzebne są dane z narzędzi raportujących, a te dane najlepiej przedstawiać w postaci wykresów
 3. Do zaplanowania eksperymentu dobrze jest użyć map myśli.
 4. Po zebraniu danych z eksperymentu trzeba użyć szeregu narzędzi - głównie trzeba na nowo narysować wykresy, określić krzywe statystyczne, wyznaczyć wykresy kontrolne i zbadać korelację w diagramie rozproszenia.
 5. Do wyciągania wniosków warto użyć mapy myśli i jak na bazie tych danych dokonać oszacowania wyników w przyszłości - w tym przyda sie dopasowywanie danych do modeli statystycznych
 6. Do weryfikacji eksperymentu wystarczy mierzyć wartości zaobserwowanych od wartości oczekiwanych i trzeba dokonywać testu hipotez bądź testu ANOVA
 7. Standaryzacja eksperymentu polega na ustaleniu listy kontrolnej i ciągle stosowanie wobec danych wykresów kontrolnych.
Wezwanie analityka do sklepu internetowego w którym ma tylko do dyspozycji narzędzia raportujące jest tak jak wezwanie lekarza do zmarłego, żeby powiedział na co umarł.Brak komentarzy: